Metody léčby

DNS - Dynamická neuromuskulární stabilizace dle Koláře

Zakladatel metody je Profesor Pavel Kolář, PaedDr.

Koncept DNS je založen na principech VÝVOJOVÉ KINEZIOLOGIE, tedy na neurofyziologických aspektech zrání motorického systému.

Využívá teoretických znalostí jak v diagnostice (vyšetření, testování, analýza pohybu), tak praktických dovedností v následné léčbě (náprava, cvičení) hybných stereotypů.

V případě insuficience při zpevnění segmentu (ů) hovoříme o posturální instabilitě. Chybný nábor svalů při stabilizaci si jedinec automaticky a neuvědoměle zafixuje do všech vykonávaných pohybů a cvičení. Důsledkem je stereotypní přetěžování, které je významným etiopatogenetickým faktorem řady hybných poruch.”

 

Terapie:

Obecné principy nácvikových a terapeutických technik

1. Při cíleném ovlivňování stabilizační funkce využíváme obecných principů vycházejících z programů zrajících během posturální ontogeneze (globální vzory – ipsilaterální a kontralaterální vzor lokomoce, centrace kloubu a její reflexní vliv na stabilizační funkci, facilitaci pomocí spoušťových zón, opěrné funkce, odpor proti plánované hybnosti atd.).

2. Cvičení začínáme ovlivněním trupové stabilizace, resp. hlubokého stabilizačního systému páteře (HSSP), která je základním předpokladem pro cílenou funkci končetin.

3. Svaly cvičíme ve vývojových posturálně lokomočních řadách. Začlenění svalů do těchto řetězců resp. centrálních biomechanických programů nám umožňuje modulovat automatické zapojení svalu v jeho posturální funkci.

4. Při volbě cvičení pro ovlivnění (segmentální) stabilizace je třeba respektovat, že zpevnění segmentu není nikdy vázáno pouze na svaly příslušného segmentu, ale vždy je začleněno do globální svalové souhry vycházející z opory.

5. Posturální (zpevňovací) síla  musí vždy odpovídat síle svalů, které pohyb provádějí (fázické hybnosti), tzn., že síla, která pohyb provádí, nesmí být větší, než je síla stabilizujících svalů, jinak  pohyb vychází z náhradního řešení (provádějí jej náhradní silnější svaly).

Volba cvičení vyplývá z cíle, kterého chceme dosáhnout. Jedním z hlavních cílů je volní kontrola automatické posturální funkce svalů.  Edukovanou souhru stabilizačních svalů se postupně snažíme zařadit do běžných denních činností.

/upravený text je citací z knihy Rehabilitace v klinické praxi, autor P.Kolář et al./

Terapie dle metody Spiraldynamik

Metoda "spiraldynamik" je pohybově terapeutický koncept. Tento koncept vidí lidské tělo a jeho struktury jako spirální soustavu. Člověk se pohybuje trojrozměrně v trojrozměrném prostoru. Trojrozměrné sešroubování je známkou koordinovaného pohybu páteře při běhu a chůzi –vývojově naprosto logické a samozřejmé, ale v dnešním době ne vždy se samozřejmostí používané. 

Spirální princip - Helix je základní stavební princip přírody. (spirální mlhovina, cyklóna, vzdušný a vodní výr,DNA, apod.).Lidské tělo není výjimka, spirála je jedním z důležitých strukturálních principů: spirální tvar kostí, spirální průběh svalů a vazů a pod.

 

 

Pohyb při běhu - pulzující pružina nohou se svými dopady a odrazovou silou, jemná rotační hra dolních a horních končetin, alternující levé a pravé sešroubování hrudníku drží osu dolní končetiny a trupu v dynamické rovnováze.

Pohybová inteligence, která se zatím skrývá je výsledkem vývoje pohybového systému v průběhu milionů let. 

 

 

Akrální koaktivační terapie (ACT®)

Akrální koaktivační terapie (ACT®) dle Palaščákové Špringrové rozvíjí od roku 2000 vybrané principy metody R. Brunkow o nové současné vědecké poznatky v oblasti neurofyziologie a psychofyziologie. Metoda ACT zkoumá motorické chování a procesy motorického učení, využívá poloh vývojové kineziologie, biomechaniky uzavřených a následně otevřených kinematických řetězců a funkčního nastavení aker pro aktivaci pohybových vzorů.

Aktivace pohybových vzorů při vzpěru o akrální části končetin v ACT napomáhá napřímení páteře, což umožňuje zkvalitnění posturálních a lokomočních funkcí jedince. Pohybové vzory aktivované v ACT mají vliv na psychofyziologické procesy jakými jsou myšlení, emoce, motivace a chování. Metoda je využívána v rámci prevence jako funkční rehabilitační trénink pohybových vzorů a v terapii pacientů širokého spektra klinických oborů.

Terapie dle metody McKenzie

MDT používá ověřený postup vyšetření, který terapeutovi umožňuje kategorizovat pacienta do jasných podskupin mechanické bolesti. V klasifikačním systému dle MDT rozlišujeme 3 podskupiny syndromů.

Pacienti jsou klasifikováni jako

Jakmile je pacient klasifikován do jednoho ze tří syndromů, může mu být předepsána vhodná léčba.

U derangement syndromu cvičí pacient ve směru, ve kterém dochází k centralizaci obtíží, případně ve kterém je docíleno přetrvávajícího snížení intensity symptomů.

U dysfunkčního syndromu je předepisováno takové cvičení, ve kterém je bolest ve vhodné míře produkována. Je dokázáno, že tímto způsobem cvičení, je-li aplikováno po dostatečně dlouhou dobu, dochází k remodelingu strukturálně změněné měkké tkáně.

U posturálního syndromu si pacient osvojuje pozice, které udržují kloub v neutrálním nastavení. Vyhne se tak dlouhodobému napínání tkání v krajním rozsahu.

Rehazone
Obchodní náměstí 2
Praha 12, 14300

IČ: 75836742

info@rehazone.cz
+420 736 169 169

Máte nějaké otázky?